Jdi na obsah Jdi na menu
 


1  Prohlášení a poděkování

Prohlašujeme tímto, že jsme při tvorbě tohoto závěrečného projektu čerpali pouze z uvedené použité literatury a odkazů internetových stránek. Vedoucí autorského kolektivu zde zapracoval i některé své dosavadní zkušenosti a názory z oblasti chovu a posuzování králíků

Děkujeme tímto našemu konzultantovi Ing. Jiřímu Brychtovi za dohled nad tímto projektem a dále p. Tomáši Červinkovi z Kroměříže, p. Jiřímu Jahodovi z Brna a p. Petru Sirotkovi ze Sedlčan za odborné zhodnocení projektu.

Podpisy autorů stvrzují jejich podíl na tvorbě tohoto závěrečného projektu.

 

Autorský kolektiv:

 

Jana Koplová 

  ………………………………………

Michaela Novotná 

 ………………………………………

Vlastimil Šimek 

vedoucí autorského kolektivu ………………………………………

 

 

2 Předmluva

Každá země má své národní bohatství, ať již hmotné, nehmotné, živé či abstraktní. Dějiny země tvoří, samozřejmě, předně její kulturní události, ale to, aby mohlo obyvatelstvo vůbec existovat a vyvíjet aktivitu musela vždy zajišťovat prvovýroba jejich stravu. Je tedy více než jasné, že zemědělství, ať již živočišná či rostlinná výroba, sehrála v dějinách většiny států nezastupitelnou roli.

Dříve používaný extenzivní způsob hospodaření, kdy byla snaha využít všechny produkty zvířat při co nejvyšší úspoře krmiv a prostoru dnes ustoupil intenzivnímu způsobu chovu většinou jednostranných hybridů, kteří vytvářejí relativní dostatek živočišných produktů. Nicméně, málokdo z široké veřejnosti ví, že oni hybridi tak nejsou již samostatnými plemeny, ale „pouhou“ kombinací hned několika čistokrevných plemen, která stála na počátku jejich vzniku. Tato kombinace, která vedla ke zvýšení užitkovosti byla cílevědomá a prováděná na základě zásad selekce, kdy cílem byl právě hybrid s užitkovými vlastnostmi, které převyšovaly vlastnosti výchozích plemen. Většina jejich předků - plemen hospodářských zvířat byla většinou kombinovaného typu sice jen s průměrnou užitkovostí, ale zato s výbornými fyziologickými vlastnosti jako je plodnost, mateřský pud, pevné zdraví, tvrdá konstituce apod. To samé platí nejen pro klasická užitková zvířata jakými jsou skot, prasata či drůbež, ale i pro třeba tak neobvyklá domácí hospodářská zvířata jako jsou králíci. Kolébkou čistokrevného chovu králíků byl starý Kontinent a tuto pozici čistokrevného organizovaného chovatelství zastává i v současnosti. Každá evropská země či region má svá místní krajová plemena králíků, jejichž předci se zde vyskytovali před několika stoletími, a která tamější obyvatelé cíleným výběrem dovedli k relativně ustálenému exteriéru.

Drobnochovatelé v našich zemích postupně ustálili původní a stvořili některá nová plemena králíků, která se stále pyšní relativně dobrými vlastnostmi a v dnešní době mají význam předně jako sportovní plemena v drobnochovu a potažmo genové rezervy. Dosud existuje sedm národních plemen králíků; všechna jsou zařazena v programu genových zdrojů České republiky.

České drobnochovatelství v současné době poněkud prochází krizí. Je to holé konstatování faktu a čísel statistiky a ví to všichni chovatelé; jen někteří si to nechtějí zarputile přiznat. Jedná se ať o různá omezení dnešní doby, tak zejména o stále klesající počet členské základny. K 31. 12. 2006 měl Český svaz chovatelů celkem 18 217 členů, z toho 5 746 králíkářů (nejvíce z odborností). To je však téměř poloviční stav než např. před 10 lety, tedy v roce 1996. Drobnochovatelství je, naneštěstí, zřejmě to poslední co by mohlo dnešní mládež zajímat. Je třeba proto najít řešení této situace odpovídající současnosti – na několika místech jej již našli; na jiných, bohužel, ani nehledají.

Je důležité si uvědomit, že právě obecně národní plemena hospodářských zvířat jsou naším „dědictvím“ a je jen na nás, dalších generacích a předně našem přístupu, jak se k tomuto odkazu našich předků – šlechtitelů a chovatelů vůbec postavíme a jak jej budeme nést a dále rozvíjet. Stát proto tedy podporuje vybrané chovatele národních plemen dotacemi s cílem udržet alespoň zčásti stabilní chovnou základnu plemen.

Cílem této práce je představit dvě národní plemena králíků a uvést jejich nejčastější vady a přednosti na jejich zevnějšku. Pro tento účel byla zvolena plemena český luštič (zkratka ČL) a český černopesíkatý (Ččp).

 

3 Národní plemena králíků

Jak již bylo řečeno výše, aktuálně je v České republice uznáno a chová se celkem sedm plemen králíků, která mají svůj původ v naší zemi. Nazýváme je národními; jsou odrazem jednak uvědomení hospodářské kultury našeho národa, ale také předně jeho šlechtitelské schopnosti v této oblasti. Drobnochovatelé, kteří se hluboce zabývají jejich chovem a zdokonalováním exteriéru mohou na základě žádosti požádat stát (prostřednictvím Českého svazu chovatelů – zkratka ČSCH) o určité dotace, které jim pokryjí část financí spojených s vedením chovu.

Menšinu národních plemen tvoří opravdu původní stará plemena králíků, která vznikala sice taktéž selekcí ale bez nějaké hlubší znalosti o genetice. Předkové těchto plemen králíků byli známi již před počátkem 20. století a tato plemena se řadila k prvním uznaným plemenům u nás. Do této „podskupiny“ patří plemeno moravský modrý a český strakáč.

Druhou, větší, „podskupinou“ jsou národní plemena králíků, která vznikla později buď na předem daný podnět - úmysl či náhodným vyštěpením z jiného plemena a následným prošlechtěním na chovnou základnu nového plemene. Tato plemena se tedy šlechtila s vyššími znalostmi o jednotlivých genotypech plemen a obecných principech šlechtění.

Šlechtitelské (dříve výzkumné) chovy králíků se provádí pod hlavičkou Ústřední odborné komise chovatelů králíků (zkratka ÚOK CHK), což je nejvyšší vedoucí orgán organizovaného drobnochovu králíků u nás. Ta je sedmičlenná a musí chovateli udělit povolení k regeneraci stávajícího anebo vyšlechtění nového plemene.O rozšíření národních plemen o další plemena se u nás v současnosti neuvažuje zejména z důvodu relativního „vyčerpání“ genetického potenciálu králíka, resp. vloh a kombinací vloh pro barvy, kresby, strakatosti a struktury srsti.

Dříve než přistoupíme k vlastnímu popisu a pozorování vybraných dvou plemen považujeme za dobré ve stručnosti popsat i zbývajících pět národních plemen králíků.